Naujienos

Sėkminga sertifikacija „žaliuoju“ aplinkosauginiu ISO 14001:2015 standartu

Š. m. gegužės 19 dieną ir birželio 8-9 dienomis Interlux Grupės įmonėse sėkmingai atlikti Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikaciniai auditai ir nuo šiol įmonėms suteikti ne tik ISO 9001:2015, bet ir ISO 14001:2015 (aplinkosauginiai) sertifikatai.

Sertifikuotos kompanijos: UAB Interlux, UAB Laborama, UAB Sormedica, UAB Medita ir UAB Multilabo. Interlux Grupės įmonių auditą atliko pasauliniu mastu pasitikėjimą pelniusi inspekcijų, atitikties vertinimo ir sertifikavimo paslaugų kompanija Bureau Veritas Lit.

 

Apie ISO 14001:2015 standartą

Šis standartas įpareigoja įmones rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones.

Šis tarptautinis standartas neapima reikalavimų, būdingų kitoms vadybos sistemoms, pvz., kokybės, profesinės sveikatos ir saugos, energijos ar finansų vadybos. Tačiau jis leidžia organizacijai naudoti bendrą požiūrį ir rizika paremtą mąstymą siekiant jos aplinkos apsaugos vadybos sistemą sujungti su bendrosios vadybos sistemos reikalavimais. Pavyzdžiui, pagal Grupėje įdiegtą Aplinkos apsaugos politiką yra nustatytas reikšmingų aplinkos apsaugai aspektų valdymas, aplinkos apsaugos tikslai ir uždaviniai.

Identifikuojant su veikla susijusius Interlux Grupės įmonių aplinkos apsaugos aspektus ir vertinant jų poveikį aplinkai, buvo atsižvelgta į:

 • energijos išteklių naudojimą;
 • vandens naudojimą;
 • žemės naudojimą ir teršimą;
 • žaliavų ir medžiagų (pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų) naudojimą;
 • teršalų išmetimą į orą;
 • atliekų (pavojingų ir nepavojingų) susidarymą ir tvarkymą;
 • vietinius aplinkos apsaugos dalykus (triukšmą, vibraciją, kvapą, regimąjį vaizdą ir t.t.);
 • riziką galimų nelaimingų atsitikimų, incidentų, avarijų ar potencialių avarinių situacijų, kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai;
 • aplinkosaugos veiksnius, teigiamai veikiamus veiklos.

Aplinkos apsaugos prevencijos tikslais Interlux Grupės įmonėse yra parengtas Galimų avarinių situacijų valdymo ir atsakomųjų veiksmų planas.

Pasiruošta tokioms galimoms avarinėms situacijoms kaip:

 • gaisras;
 • pavojingų medžiagų išsiliejimas;
 • komunikacijų pažeidimas (vandentiekio avarija, nuotekų avarija, elektros tinklų gedimas, lietaus nuotekų avarija, galimas elektros srovės poveikis darbuotojams nuo elektros įrenginių);
 • dujų nuotėkis (dujų vamzdynų arba šildymo katilų avarija).

Atliekų tvarkymo metodai yra peržiūrimi ir keičiami, atsižvelgiant į atsiradusias įmonėse naujas atliekų rūšis, įsipareigojimą nuolatiniam gerinimui bei taršos prevencijai arba pasikeitus atliekų tvarkymą reglamentuojantiems norminiams dokumentams. Visos veikloje susidariusios atliekos perduodamos atliekų surinkėjams ir perdirbėjams.

Interlux Grupės įmonėse susidarančių atliekų tvarkymo principai:

 • dėti pastangas, kad išvengtume atliekų susidarymo;
 • susidarančias atliekas rūšiuoti;
 • rūšiuojamas atliekas stengtis išlaikyti švarias;
 • visi darbuotojai skatinami kylančias geras idėjas dėl atliekų tvarkymo perduoti vadovybės atstovui kokybei ir aplinkosaugai.

Įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

 • dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulinti;
 • imtis priemonių, kad ši kokybės, aplinkos apsaugos politika būtų suvokiama visų įmonės darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu;
 • laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones;
 • telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų siekti įmonės užsibrėžtų tikslų;
 • nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad kokybės, aplinkosaugos vadybos sistema padėtų tobulinti įmonėje veiklą;
 • reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
 • atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus.

Interlux Grupės įmonės taip pat atstovauja per 300 aukščiausius kokybės, patikimumo bei ekologijos standartus atitinkančių medicininės ir laboratorijų įrangos gamintojų – savo produktų sričių pasaulinių rinkos lyderių.

 

Apie ISO 9001:2015 standartą

ISO 9001:2015 kokybės vadybos standartas nustato reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai – tai tarsi susisteminta pažangiausių pasaulio įmonių valdymo patirtis, sudėta į reikalavimų rinkinį.

ISO 9001:2015 sistemos pagrindinis tikslas – padėti siekti stabilaus, efektyvaus ir kokybiško įmonės darbo, tenkinant klientų poreikius, tobulinant paslaugų teikimo procesų veiklą, investuojant į šiuolaikines technologijas ir įrengimus.

Remiantis įmonių, kurios savo veiklą organizuoja pagal šį standartą, patirtimi, ISO 9001 sertifikatas suteikia galimybę apskaičiuoti ir konkursams pasiūlyti realias kainas bei įvykdomas sąlygas. Taip pat tai objektyvus įrodymas klientams, kad įmonė orientuojasi į jų poreikius bei nuosekliai gerina vykdomą veiklą.

Organizacija tampa patraukli aukštos kvalifikacijos darbuotojams, o taip pat gerina esamų darbuotojų lojalumą, nes remiantis standartu, įmonės personalo politika tampa orientuota į visapusišką komandos gerovę bei tobulėjimą.

Naujausias ISO 9001: 2015 standartas remiasi  7 kokybės vadybos principais, kurie sudaro struktūrizuotą ir tuo pat metu lanksčią sistemą, užtikrinančią, kad vadovybė ir darbuotojai bus patenkinti įmonės procesais, o klientai gaus atitinkamą produktą ar paslaugą:

 • orientacija į klientą;
 • lyderyste;
 • darbuotojų įtraukimu;
 • procesinis požiūriu;
 • gerinimu;
 • įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimu;
 • santykių valdymu.

ISO 9001:2015 standarto sertifikatas suteikiamas Interlux Grupės įmonėms jau beveik dešimtį metų iš eilės – nuo 2015 m.

Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema Interlux Grupės įmonėse padeda užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, aplinkos apsaugą, saugą ir efektyvumą Lietuvos sveikatos priežiūros, mokslo ir veterinarijos įstaigoms bei kitiems Įmonių grupės klientams.