SIFT-MS

SIFT-MS (angl. selected ion flow tube mass spectrometry)  – masių spektrometrijos technologija, pritaikyta tiesioginei lakiųjų organinių junginių (LOJ) analizei. Detektuojamas tiriamųjų junginių kiekis siekia ppt (parts per trillion) arba trilijoninių dalių kiekį.

Realaus laiko pėdsekinė kiekybinė analizė yra galima panaudojant švelnią cheminę jonizaciją be papildomo mėginio paruošimo, sukoncentravimo ir chromatografinio atskyrimo.

1 pav. SIFT-MS veikimo schema. Azoto dujų ar vandens garų molekulės jonizuojamos mikrobangų plazma. Susidarę jonai (H3O+; NO+; O2+; O; O2; OH; NO2; NO3) atskiriami pagal masę kvadrupolio masų filtru ir nukreipiami į tėkmės vamzdelį (angl. Flow Tube). Jonų atskyrimo procesas gali būti labai greitas, iki 10ms intervalo. Joninės reakcijos dėka gaunami produktų jonai, kurie jau gali būti atskiriami pagal masę antrojo kvadrupolio filtru ir nukreipiapi į detektorių.

Skirtingų joninių reakcijų su ta pačia analite metu susidaro skirtingi produktų jonai. Šių rezultatų kombinacija suteikia selektyvumo jungininių identifikavimui. Keletas pavyzdžių pateikiama 2 pav.

2 pav. SIFT-MS jonų reakcijų su analitėmis pavyzdžiai. Tie patys jonai gali reaguoti su skirtingomis analitėmis skirtingai (asociacija, disociacija it t.t.). Skirtingi jonai reaguodami su ta pačia analite sukuria skirtingus produktus, ar nereaguoja iš viso (nėra detektuojami).

SIFT-MS tai idealus prietaisas didelio efektyvumo greitiems dujų tyrimo taikymams.

Syft kompanijos SIFT-MS prietaisas patikrintas pramonėje – suteikiantis aukščiausio lygio cheminės analizės atsakymus net ir minimalios patirties operatoriams. Rezultatai pateikiami greitai ir lengvai suprantamu formatu.

SIFT-MS technologijos privalumai:

  • Realaus laiko, didelio jautrumo bei selektyvumo, kiekybiniai oro bei viršerdvės mėginių tyrimai.
  • Vienalaikiai skirtingų LOJ tyrimai (pvz.: aldehidai, aminai ir sieros organiniai junginiai)
  • Tiesioginė didelio drėgnumo junginių analizė
  • Ypatingai lengvas valdymas
  • Paprasta integracija

Mažos išlaikymo išlaidos bei ilgalaikis stabilumas

Norite sužinoti daugiau?