Naujienos

Robotas operacinėje: minimaliai invazinė robotinė chirurgija

Robotinė chirurgija yra mažai invazinės chirurgijos rūšis, kai chirurgas dirba atokiai nuo paciento, o visus jo veiksmus per atstumą atkartoja robotinė chirurginė įranga.
Robotinės chirurgijos esmė – ypatingas atliekamų procedūrų tikslumas, ženkliai sumažinama žmogiškosios klaidos tikimybė, efektyvesnis gydymas ir greitesnis pooperacinis gijimas.

Veiksniai, lemiantys robotinės chirurgijos privalumus:

  • Ženkliai mažesnis chirurgo nuovargis, nei tradicinės operacijos metu – chirurgui nereikia kelias valandas įsitempus stovėti prie operacinio stalo, jis patogiai sėdi kėdėje, atokiau nuo paciento.
  • Pui­kus erdvinis, ypač didelės raiškos ope­ra­ci­nio lau­ko vaiz­das – chirurgas operacijos metu žiūri į kompiuterio ekrane ypatingai smarkiai priartintą ir išdidintą operacinio lauko vaizdą.
  • Labai tikslūs operaciniai veiksmai, atliekami ro­bo­ti­niais inst­ru­men­tais, val­do­mais nuo­to­li­niu bū­du.

ROBOTINĖ SENHANCE TRANSENTERIX  SISTEMA

 

Sen­han­ce Tran­sen­te­rix ro­bo­ti­ne sis­te­ma galima atlikti pilvo chirurgines, urologines bei ginekologines ir kitas operacijas. Naująja įranga Lietuvoje, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, pacientai pradėti gydyti 2018 m. lapkritį. 2020 m. viduryje su Senhance Transenterix robotine sistema Klaipėdoje jau buvo sėkmingai atlikta 300 operacijų.

Sen­han­ce Tran­sen­te­rix sis­te­ma ope­ruo­jan­tis gy­dy­to­jas ke­tu­rias ro­bo­to „rankas“ val­do kom­piu­te­ri­ne kon­so­le, sė­dė­da­mas spe­cia­lio­je er­go­no­mi­nė­je kė­dė­je, kuri su­ma­ži­na nuo­var­gį, atliekant su­dė­tin­gas ope­ra­ci­jas.

Ši inovatyvi robotinė įranga pasižymi visiškai naujais, pasaulyje unikaliais tech­no­lo­gi­niais spren­di­mais:

  • Labai tikslūs operaciniai veiksmai, atliekami robotiniais instrumentais, chirurgo valdomais per kompiuterinę vaizdo konsolę.
  • Puiki erdvinė, ypač didelės raiškos operacinio lauko apžvalga su vaizdo priartinimo/nutolinimo intuityvia funkcija.
  • Operatoriaus akies obuoliu valdoma kamera.
  • Taktilinio audinių standumo „jutimo“ hapsinė funkcija (angl. haptic feedback).

Sen­han­ce Tran­sen­te­rix robotinės chirurgijos sistema

Pil­vo chi­rur­gi­jo­je ro­bo­ti­ne įran­ga ga­li­ma at­lik­ti vi­sas ope­ra­ci­jas, li­te­ra­tū­ro­je gau­su duo­me­nų apie pla­tų jos pri­tai­ky­mą. Ro­bo­ti­nė įran­ga už­tik­ri­na pui­kų ope­ra­ci­nio lau­ko ma­ty­mą, ju­de­sių ir au­di­nių mo­bi­li­za­ci­jos tiks­lu­mą, todėl ji suteikia ypač daug galimybių at­lie­kant on­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas, ypatingai ša­li­nant or­ga­ną su na­vi­ku bei vi­sus ar­ti­mo­jo me­tas­ta­za­vi­mo au­di­nius – krau­ja­gys­li­nį ir lim­fa­ti­nį ba­sei­ną, kai yra su­dė­tin­ga ope­ra­ci­jos zo­ną pa­siek­ti at­vi­ros ar la­pa­ros­ko­pi­nės chi­rur­gi­jos me­tu.

Pritaikymas urologijoje – plačiausias

Uro­lo­gi­ja yra vie­na iš me­di­ci­nos sri­čių, ku­rio­je ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja pri­tai­ko­ma pla­čiau­siai. Robotinė chi­rur­gi­ja lei­džia efek­ty­viau pa­ša­lin­ti inks­tų aug­lius, at­lie­kant ne­frek­to­mi­ją ar da­li­nę inks­to re­zek­ci­ją, iš­sau­gant kaip ga­li­ma dau­giau svei­ko inks­to au­di­nio; at­lik­ti pie­lou­re­te­ri­nio seg­men­to plas­ti­ką, esant šla­pim­ta­kio pie­lou­re­te­ri­nio seg­men­to su­siau­rė­ji­mui ir iš­plės­tam inks­tui; ša­lin­ti šla­pim­ta­kio ak­me­nis, ku­rių ne­ga­li­ma ope­ruo­ti en­dos­ko­piš­kai; at­lik­ti šla­pi­mo pūs­lės ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jas dėl vė­žio (cis­top­ros­ta­tek­to­mi­jas). Ypač daž­nai ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja tai­ko­ma ra­di­ka­liam pro­sta­tos vė­žio gy­dy­mui.

Ro­bo­ti­ne ra­di­ka­lia pro­sta­tek­to­mi­ja ga­li­ma pa­siek­ti ge­res­nių vė­žio gy­dy­mo re­zul­ta­tų, efek­ty­viau ša­li­nant pik­ty­bi­nį su­si­rgi­mą, iš­sau­go­ti ner­vus ir krau­ja­gys­les dėl ge­res­nės tri­ma­tės vaiz­do ko­ky­bės ir priar­ti­ni­mo, naudojant lanks­čius, pla­čios amp­li­tu­dės inst­ru­men­tus. To­dėl šios in­ter­ven­ci­jos me­tu, ly­gi­nant su įpras­ta la­pa­ros­ko­pi­ne ar at­vi­ra pro­sta­tek­to­mi­ja, ma­žes­nis komp­li­ka­ci­jų daž­nis (nu­krau­ja­vi­mas, poo­pe­ra­ci­nis skaus­mas), di­des­nei da­liai pa­cien­tų iš­sau­go­ma erek­ci­ja, ge­res­nis šla­pi­mo su­lai­ky­mas. Vy­rai pra­lei­džia trum­pes­nį lai­ką li­go­ni­nė­je (hos­pi­ta­li­za­ci­jos lai­kas 2–3 die­nos) ir ga­li grei­čiau at­gau­ti nor­ma­lų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą – po 2–3 sa­vai­čių grįž­ti į dar­bą, spor­tuo­ti.

Proveržis ginekologinėse operacijose

Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos įdie­gi­mas at­lie­kant gi­ne­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas leidžia pasiekti es­mi­nį pro­ver­žį gy­dant gi­ne­ko­lo­gi­nes li­gas ope­ra­ci­niu bū­du. Ši tech­no­lo­gi­ja tu­ri di­de­lių pri­va­lu­mų ly­gi­nant su „at­vi­ru“ ar en­dos­ko­pi­niu bū­du at­lie­ka­momis ope­ra­ci­jomis – ma­žė­ja poo­pe­ra­ci­nių komp­li­ka­ci­jų, ge­res­ni svei­ki­mo re­zul­ta­tai. Ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja lei­džia leng­viau pa­siek­ti sun­kiau­siai priei­na­mas du­bens struk­tū­ras, at­lik­ti ra­di­ka­lias, bet kartu ma­žo­jo du­bens ner­vus ir ki­tus au­di­nius iš­sau­gan­čias ope­ra­ci­jas. Tai la­bai svar­bu ope­ruo­jant pa­cien­tes, ser­gan­čias gim­dos, gim­dos kak­le­lio vė­žiu. Be to, dėl sta­bi­lios vaiz­do ka­me­ros ir to, kad ją val­do pa­ts chi­rur­gas, dau­gia­pa­ko­pės ro­bo­ti­nės įran­gos sau­gu­mo sis­te­mos vi­sus veiks­mus ga­li­ma at­lik­ti pre­ci­ziš­kai tiks­liai ir kartu sau­giai pacientei.

Mažiau recidyvų ir greitesnis sveikimas onkologijoje

Robotinė chi­rur­gi­ja taip pat ypatingai efektyvi ope­ruo­jant pa­cien­tus, ser­gan­čius tie­sio­sios žar­nos, prostatos vė­žiu. Nauji kli­ni­ki­niai ty­ri­mai įro­dė, jog po ro­bo­ti­nių tie­sio­sios žar­nos vė­žio ope­ra­ci­jų pa­cien­tai gy­ve­na il­giau, yra di­des­nė pil­no pa­svei­ki­mo ti­ki­my­bė bei re­tes­ni li­gos re­ci­dy­vai. ­Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­ja pa­de­da iš­sau­go­ti ma­žo­jo du­bens iner­va­ci­ją, dėl to šla­pi­ni­mo­si ar ly­ti­nės funk­ci­jos su­tri­ki­mai po ro­bo­ti­nių ope­ra­ci­jų, ly­gi­nant su ki­to­mis, yra re­tes­ni.

Ro­bo­ti­nės Sen­han­ce Tran­sen­te­rix sis­te­mos jau ne vienerius metus sėkmingai veikia ir padėjo efektyviai išgydyti daugelį pacientų Pran­cū­zi­jo­je, Belgijoje, Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je, Olan­di­jo­je, Kroa­ti­jo­je, JAV, Japonijoje, Bal­ta­ru­si­jo­je ir kitose šalyse.

 

Kaip vyksta robotinės operacijos?

Ši video medžiaga leis susipažinti su robotine chirurgija iš arčiau:

Histerektomija: https://www.youtube.com/watch?v=U304u6PxH8o

Prostatektomija: https://www.youtube.com/watch?v=kT3dCJUH8yQ

 

Daugiau informacijos: www.sormedica.lt